Garanti ve Servis Hizmetleri

Garanti Kapsamı Hakkında Bilgilendirme

Elektronik aksam içeren pilli veya şarjlı tüm ürünlerimiz 2 yıl garanti kapsamındadır. Siparişiniz size ulaştığında ilgili ürünün garanti belgesini paketinin üzerinde yapışık olan şeffaf belge cebinde bulacaksınız. Garanti belgeniz imzalı ve kaşeli olarak gelecektir.

Garanti Şartları

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
Garantinin geçerli olabilmesi için kurallar şu şekildedir;
- Garanti belgesinin veya satın alma fiş / faturasının gösterilmesi zorunludur.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen kurallar ve uyarılar dışında kullanımlar garantiye dahil değildir.
- Kullanıcı hatası olan, taşıma ve kazalar dahil tüm durumlarda garanti geçersizdir.
- Doğal afetlerde meydana gelen zararlar ve elektrikli ürünlerin yanlış voltajlada kullanılmaları garantiye dahil değildir.
- Ürünlerin hızlı ve tavsiye edilenden farklı olarak kullanılmalarından kaynaklanan kozmetik bozukluklar garantiye dahil değildir.

2) Malın piller hariç bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği taktirde sorumlu tutulmaz. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ver arızalar garanti kapsamı dışıdır. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilcilklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahribat yapıldığı taktirde bu garanti geçersizdir.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine ve Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.